NL
DE

Openingstijden

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing in de gehele EU.

RUNenschede (speciaalzaak voor de loopsport) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RUNenschede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

a. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
b. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
c. Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
d. Passende technische/organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
e. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
f. Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als RUNenschede zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RUNenschede                         Contactpersonen:
De Heurne 30                          Aly en Huub van Langen
7511 GW Enschede                 Eigenaren/ Functionaris Gegevensbescherming
info@RUNenschede.nl
053 – 4308489

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door RUNenschede verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– het aangaan van overeenkomsten
– het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:        – naam, adres, postcode en woonplaats
– mailadres
– telefoonnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor podologische oplossingen t.w. Sportpodologie Praktijk Lattrop, Hans Muijderman;
Wij maken gebruik van een Polar Flow Trainersaccount, om na jouw uitdrukkelijke toestemming je trainingen in te zien en daarbij eventueel advies te geven;
Voor de accountancy is onze partner Countus in Enschede;
En voor loonadministratie/ziektemelding is onze partner Countus in Enschede;

Wij als RUNenschede geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals bij Polar Flow.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
RUNenschede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
a.  Persoonsgegevens worden alleen door bevoegde medewerkers in vertrouwen behandeld;
b. Bedrijfsgegevens worden enkel en alleen voor eigen marketingdoeleinden gebruikt;
c. Gegevens van crediteuren en debiteuren worden enkel en alleen gebruikt om de facturen en ontvangen facturen te registreren;
d. De gegevens worden in een beveiligde omgeving beheerd en onderhouden.

 1. Onze administratie wordt gedaan in een online boekhoudpakket van Exact. Hierbij is voor de gebruiker een tweetraps verificatie vereist.Rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Wanneer je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

  Werkwijze in de praktijk bij RUNenschede
  1. Bestellingen worden handgeschreven in een losbladige map, met vermelding van persoonsgegevens (napc+w) bij bezorging of naam en tel.nr. /mailadres;
  Na afhandeling worden gegevens doorgestreept. Wanneer bladen zijn afgehandeld, wordt het papier verscheurd. De container oud papier wordt wekelijks geleegd.

  2. Klanten worden bij hun schoenenaankoop gevraagd naar hun trainingen en evt. lidmaatschap atletiekclub. Ook blessures/gezondheidsklachten worden besproken. Deze informatie wordt door ons niet opgeslagen.

  3. Onze klantenkaart bevat geen persoonsgegevens. Per 25 euro aankoop wordt een sticker verstrekt. Wanneer de papieren kaart 15 RUNenschede stickers bevat, kan men hiermee 35 euro vrij besteden.

  4. Wij geven geen nieuwsbrieven uit. Op RUNenschede (Facebook) en website RUNenschede.nl plaatsen wij onze berichten/ foto’s. Op onze website werken we niet met coockies.

  5.De loopanalyses waarbij video-opnames worden gemaakt van de benen van klanten, worden niet gekoppeld aan personen/gegevens. Deze informatie wordt door ons niet opgeslagen.

  6. Wij vragen klanten bij welke vereniging ze trainen. De verenigingen worden door ons in een schrift ‘geturfd’. De verenigingen die bij ons kopen, komen eventueel in aanmerking voor sponsoring.

  7. Wij vragen onze gesponsorde atleten de nieuwe kleding te showen per seizoen. Hiervan worden foto’s/filmpjes gemaakt. Na schriftelijke toestemming van betreffende personen worden deze foto’s op de website en FB geplaatst.

  8. Bij wedstrijden fotografeert Aly lopers/loopsters. Deze foto’s worden in een Flickr-account aan de website RUNenschede.nl verbonden. Wanneer personen bezwaar maken tegen plaatsing van een foto wordt deze onmiddellijk verwijderd.

  9. In een speciaal Trainersaccount van Polar/Strava hsm accounts heeft Huub van Langen inzage in de trainingsgegevens van klanten, wanneer zij bij aankoop daarvoor toestemming hebben gegeven. Wanneer een klant dit niet meer wil kan deze zich eenvoudig afmelden. De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd. Ook Polar Flow voert een strikt Privacy Beleid, in te zien op hun website.

  10. De afgelopen 17 jaren hebben we een groot aantal mailadressen opgeslagen in ons mailprogramma Outlook. Deze mailadressen kunnen wij op verzoek verwijderen uit ons bestand.